BG EN

ЗА НАС

     Мисия - основната цел на лабораторията е осъществяване на активна връзка между образованието, науката и практиката.
     Използваните модерни ресурсоспестяващи и бързо прототипиращи технологии подпомагат въвеждането на иновативни решения в съкратени срокове и при минимален риск от загуби. Сътрудничеството с лабораторията гарантира на фирмите кратки срокове при разработване на проектите, оптимални проектни решения и високо качество на технологичната и конструктивна документация.
     Лабораторията се явява технологичен мост между образованието, науката и промишлеността, изграден върху теоретичните познания на академичните среди и практическия опит на бизнеса.

     Екип – ръководител на екипа e екипа е доц. д-р инж. Александър Иванов, а основния двигател при създаването, развитието и работата на лабораторията е проф. д.т.н. инж. Велико Иванов.
     Екипът на лабораторията се състои от висококвалифицирани специалисти в областта на инструменталното производство, рязането на материалите, технология на машиностроенето, CAD/CAM системите и др.

     Оборудване:
     1.Лабораторията притежава бързо прототипираща машина (3D принтер), работеща с техническа пластмаса ABS, изработваща здрави, устойчиви и напълно функционални 3D прототипи с висока точност (до 0,25mm).
     Лабораторията предлага както изработване на прототипите, така и цялостно разработване на необходимите 3D модели;
     2.Лабораторията притежава и триизмерен лазерен скенер позволяващ сканиране с висока точност както на пълната гама от цветове, така и на формата, и размерите на сканирания обект. Могат да бъдат сканирани както обекти с груба повърхност и висока грапавост, така и обекти с висока гладкост и отражателни повърхнини, без от това да се влияят точността на снеманите размери и формата на сканираните повърхнини;
     3.Пет компютърни работни места, два лазерни принтери А4, цветен принтер А4 и цветен принтер А3. Обособено работно място оборудвано с инструментален микроскоп и електронна измервателна уредба;
     4.Постоянна изложба с някои от разработките на лабораторията в областта на ресурсоспестяващите технологии и бързото прототипиране.

МАШИННО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ