BG EN

ДЕЙНОСТИ на лабораторията

1. Разработване на концептуален дизайн включващо:
- Концепция за изделие;
- Функционален модел;
- Виртуален прототип;
- 3D прототипиране (Rapid Prototyping) по технологията FDM.

2. Разработване на 3D модели:
- Сложни обемни и повърхнинни модели на база на класически чертежи;
- На база на предоставено готово изделие (образец);
- Разработване на 3D/2D симулация на движенията на проектираното изделие;
- Разработване на пълна конструктивна (2D) документация.

3. Бързо прототипиране (Rapid Prototyping).

4. Тримерно лазерно сканиране на обекти.

5. Ресурсоспестяващи технологии в машиностроенето:
-Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране;
-Теория на профилиране на сложни инструментални повърхнини;
-Инструментално осигуряване на машиностроителното производство;
-Проектиране на високоефективни-ресурсоспестяващи технологии, съоръжения и режещи инструменти за формообразуване на сложни повърхнини в машиностроенето;
-Проектиране на високоефективни-ресурсоспестяващи технологии, съоръжени и валцоващи инструменти за формообразуване на ротационни, винтови и други сложни повърхнини, в това число резби, червяци, шлици, зъбни колела и др.

6. Провеждане на експертна и консултантска дейност.

     В целия спектър от дейности и множество проекти, в които лабораторията участва, е широко застъпено използването на модерните компютърни технологии, съвременните CAD/CAM системи и специализирани програмни продукти за математически, и статистически изследвания

МАШИННО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ