BG EN

ПУБЛИКАЦИИ:

 

1. Иванов В., Ал. Иванов. Валцоване на ротационни профилни повърхнини с тангенциално подаване на заготовките. Сборник доклади на международна научна конференция УНИТЕХ, том 2, Габрово, 2001, стр. 116 – 120, ISBN 954-683-167-0

2. Иванов В., Ал. Иванов. Относно определяне центроидните диаметри при валцоване на ротационни профилни повърхнини.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 1 “Технически науки“, 2002, брой 4, стр. 31-34, ISSN 1311-106X

3. Иванов В., Ал. Иванов. Определяне скоростта на преместване на заготовката между ролките при валцоване на ротационни повърхнини с тангенциално подаване. Сборник научни трудове, “Машиностроителни науки”, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 96-100

4. Иванов Ал. Относно определяне силовите характеристики на процеса валцоване на ротационни повърхнини с тангенциално подаване на заготовката. Сборник научни трудове, “Машиностроителни науки”, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 101-106

5. Ivanov V., Al. Ivanov. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of blanks. Kinematics and output. Part 1.// Journal for Technology of Plasticity, 2003, No Volume 28, N, pp. 109 – 120, ISSN 0354-3870

6. Ivanov V., Al. Ivanov. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of blanks. Force characteristics. Part 2.// Journal for Technology of Plasticity, 2004, No Volume 29, N, pp. 67– 76, ISSN 0354-3870

7. Иванов В., Ал. Иванов. Определяне параметрите на валцоващи ролки за валцоване на гвоздеи с квадратно винтови профили. Международна научна конференция АМТЕСН 2005, сборник научни трудове, “Прогресивни машиностроителни технологии”, том 44, серия 2, Русе, 2005, стр. 321-325, ISBN 1311-3321

8. Иванов В., Ал. Иванов. Производителност и силови характеристики при валцоване на гвоздеи с ротационни профилни повърхнини. Международна научна конференция АМТЕСН 2005, сборник научни трудове, “Прогресивни машиностроителни технологии.”, том 44, серия 2, Русе, 2005, стр. 326 – 330, ISBN 1311-3321

9. В.Иванов, Ал. Иванов. Профилиране на челно-цилиндрични фрези за фрезоване на червяци чрез използване на CAD системи. Сборник научни трудове, том 46, серия 1, “Машиностроителни науки”, Русе, 2007, стр. 189-195

10. Иванов Ал. Ресурсоспестяващи технологии и бързо прототипиране – мост между образование, наука и промишленост. CIO „CAD / CAM & GIS”, 2008, брой VIII, стр. 80-82

11. Иванов Ал. Профилиране на кръгли профилни ножове с базова точка и базова линия чрез използване на CAD системи. Сборник научни трудове, том 48, серия 2, “Машиностроителни науки”, Русе, 2009, стр. 58-62

12. Иванов Ал. Профилиране на кръгли профилни ножове и ножове с винтова задна повърхнина, чрез използване на CAD системи. "Машини, технологии, материали", 2010, брой 3, година IV, стр. 8-11, ISSN 1313-0226

13. Янков Е., Ал. Иванов, В. Гагов. Тримерен деформационен анализ на процеса хидравлично издуване. "Машиностроене и машинознание", 2010, брой 11, стр. 72-75, ISSN 1312-8612

14. Иванов Ал. Профилиране на ножове с тангенциално подаване чрез използване на CAD системи. Сборник научни трудове, том 48, серия 2, “Машиностроителни науки”, Русе, 2009, стр. 63-67

15. Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбиниран инструмент за обработване на резбови отоври. "Машини, технологии, материали", 2010, брой 6, г. IV, стр. 60-62, ISSN 1313-0226

16. Иванов В., Н. Станков, Ал. Иванов. Профилиране на гребеновидни фрези. Сборник научни трудове, том 46, серия 1, „Машиностроителни технологии”, Русе, 2007, стр. 207-212

17. Иванов В., Ал. Иванов, К. А. Иванов. Затиловане на резбонарязващи плашки. "Машини, технологии, материали", 2009, брой 9, стр. 41-44

18. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на палцеви фрези за формообразуване на винтови повърхнини. Сборник научни трудове, том 49, серия 2, “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2010, стр. 103-107, ISBN 1311-3321

19. Иванов В., Н. Станков, Ал. Иванов. Профилиране на резбонарезни ножове. Сборник научни трудове, том 49, серия 2, “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2010, стр. 108-113, ISBN 1311-3321

20. Станков Н., Ал. Иванов. Изследване на конструктивни детайли по метода на крайните елементи в системата COSMOSWorks. Сборник доклади „Студентска научна сесия”, Русе, 2011, стр. 17-22, ISBN 1311-3321

21. Иванова, Г., Ал. Иванов. Виртуален образователен инструмент за измерване на конструктивните и геометричните параметри на протяжките. Дни на науката’2011, Велико Търново, 2011

22. Ivanova, G., A. Ivanov. 3D Virtual Training Laboratory in Cutting Tools. International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’11, Bucharest, Romania, Editura ASE, 2011, pp. 153-158, ISBN 978-606-505-460-8

23. Иванов Ал., Г. Иванова, Г. Методиев. Методика за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки. Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 138-143, ISBN 1311-3321

24. Иванов, В., Ал. Иванов. Модели. Сборник модели и реферати - Star night 2009, Русе, Русе Принт, стр. 7-15

25. Стоянов К., Н. Станков, Ал. Иванов. Изследване възможностите за реализиране на часовников механизъм чрез бързо прототипиране. Сборник доклади „Студентска научна сесия”, Русе, 2012, стр. 33-36, ISBN 1311-3321

26. Стоянов К., Н. Станков, Ал. Иванов. Проектиране на часовников механизъм. Сборник доклади „Студентска научна сесия”, Русе, 2012, стр. 37-41, ISBN 1311-3321

27. Иванова, Г., Ал. Иванов, К. Кръстев. Виртуално измерване на зъбодълбачни колела. Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 3.2, Русенски университет, 2012, стр. 155-159, ISBN 1311-3321

28. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на центроидни ножове за нарязване на винтове чрез използване на CAD системи. Научни трудове на Русенски университет,том 51, серия 2, Русенски университет, 2012, стр. 81-87, ISBN 1311-3321

29. Ivanov Al., G. Ivanova, K. Krastev. An Interactive Learning Tool for Measuring of Disk Type Gear Shaper Cutters. Machines, Technologies, Materials, 2013, No 3, pp. 44-47, ISSN 1313-0226

30. Ivanova, G., A. Ivanov, K. Kolarov. 3D Virtual Learning and Measuring Drill Tools. CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, pages 337-344, ISBN: 978-1-4503-2021-4, NY, USA, ACM Inc., 2013

31. Цонева Д., Н. Станков, Ал. Иванов. Разработване на технология и приспособление за сглобяване на грайфер SL500G на фирма ATLAS. Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘13, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 77-87, ISBN 1311-3321

32. Мичев Т., Д. Цонева, Н. Станков, Ал. Иванов. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на хващач SL331H на фирма ATLAS. Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘13, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 88-93, ISBN ISSN 1311-3321

33. Войков В., Г. Наджи, Н. Станков, Ал. Иванов, И. Димитров. Разработване на машина за цепене на дърва с винт. Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘13, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 94-98, ISBN ISSN 1311-3321

34. Иванов В., Ал. Иванов. Валцоване на ротационни профилни повърхнини с тангенциално подаване на заготовките. Сборник доклади на международна научна конференция УНИТЕХ, том 2, Габрово, 2001, стр. 116 – 120, ISBN 954-683-167-0

35. Цонева Д., Н. Станков, Ал. Иванов. Разработване на специализирана машина „Обрухвач“. Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321

36. Мичев Т., Н. Станков, Ал. Иванов, Зв. Османов. Разработване на стенд за калибриране на инструменти за измерване на силата на удара на хидравлични чукове. Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321

37. Ivanova, G., Y.Aliev, A. Ivanov. Augmented Reality Textbook for Future Blended Education. International Conference on E-Learning: E-Learning'14, Spain, Canary Islands, Tenerife, 2014, pp. 130-136, ISBN 978-954-712-611-4